[personal profile] tecedekaxtone
När jag börjar bli nöjd med innehållet i min lilla beskrivning kommer jag att göra en översättning också - det är inte alltid så lätt med engelskan även om vi svenskar i allmänhet är rätt bra på den och vi medeltidsmuppar blir bra på den av rent tvång då väldans mycket info bara finns på engelska. Viss textil terminologi kan jag bara på engelska....nu ska jag göra klart sybeskrivningen och alla bilder, sen blir det en rejäl genomgång av vad jag skrivit, korrekturläsning och sen så kan jag ta tag i nästa projekt - fast jag kommer nog o tjuvstarta då det är syträff på kapitel på onsdag.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tecedekaxtone

July 2013

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:16 am
Powered by Dreamwidth Studios